G. Verdi: Otello

Otello: Rafael Rojas
Conductor: Balázs Kocsár