Der Freischütz with René Jacobs

Polina singing Agathe on the new Freischütz recording of Harmonia Mundi.com